Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا نجابت

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


وقتی خودم شروع کننده یک بحث باشم واژه ی فکر می کنم رو به کار می برم،
در جواب مدعای کسی واژه ی به نظرم رو به کار میبرم .
وقتی بخواهم حرفم رو به کرسی بنشونم از واژه ی واضح است استفاده میکنم.
از این به بعد سعی کنم در بحث های علمی از واژه های اثبات شده ،تایید شده ، استفاده کنم و در بحث های روزمره از واژه های باور دارم ، بدیهی استفاده کنم