Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

در جستجوی طلا


مثالی که به ذهنم میرسد مربوط به زمان دوری نیست. موسسه ای با ادعای ارایه سود بیشتر به سپرده گزاران آنها را به سمت خود کشید و ….

طب رفتن به دانشگاه باعث شد دانشگاه خاصی به وجود بیاید که با شهریه بیشتر خانواده های بیشتری بتوانند فرزند مهندس و دکتر و … داشته باشند. و حتی افراد بسیاری از کنکور پول بسیار زیادی بدست آورند. با برگزاری کلاس و کتاب و …