Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک مدیر پروژه موفق برای مدیریت پروژه های کوچک چیست


درود بر دوستان ممتمی

مهم ترین اصل در مدیریت پروژه مقبولیت فرد به عنوان مدیر پروژه برای اعضای تیم و ذینفعان آن پروژه است. مقبولیت اجتماعی گاهی بر مقبولیت تخصصی می چربد و می تواند موثرتر باشد ضمن اینکه این مقبولیت باید منجر به حس اعتماد در افراد گروه گردد.

مدیریت در پروژه های کوچک با نگاه به دواصل آموخته شده در متمم یعنی برنامه ریزی و حفظ کیفیت زندگی افراد دخیل در پروژه و شناخت مثلت موفقیت پروژه(هزینه، محدوده، زمان بندی) اصولا مشکل است و نیاز به تمرین و کسب دانش و تبدیل نمودن آن به مهارت دارد که متاسفانه خودم در این زمینه نواقص عمده ای دارم اما بعنوان مهم ترین اصل ضرورت انتخاب یک مشاور مناسب در مدیریت پروژه امری است که حتما باید لحاظ گردد .