Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا پارسائی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


برای مرور کردن درس به سراغ نوشته حاضر آمدم و با تجریه و نگاه جدیدتری که تقریبا در این یک سال پیدا کرده بودم مطالب را خواندم. در ابتدا عرض کنم بنده مدیر عامل هستم و جایگاه بالاتر از مدیر فروش دارم که بصورت کلی می توان گفت از جریانات عمومی باخبر هستم هرچند در جزنیات فهمیدن سهم من نیست.

۱- در مورد صحبت قبلی که در این درس عرض کردم، اشاره به مدیری شد که بعنوان مدیر همیشه حاضر مطرح گشت خواستم در اینجا عرض کنم کارخانه تولیدی شرکت مذکور در چند ماه اخیر تعطیل شد.

۲- با دقت بیشتری که در شرکت خودمان داشتم این ویژگی نیز یک طیف است، یعنی بصورت صفر و یک نیست که بشود سیستمی را کاملا به آن متهم و یا نسبت داد و یا مبرا دانست. با تعریف گفته شده ساختار فروشی که برای سازمان ما شکل گرفت نیز دچار “مدیر همیشه حاضر” شد که بزرگترین ضربه را به سازمان وارد کرد و نهایتا منجر به فروپاشی بخشی از ساختار گردید. در واقع در چنین سیتمی پستی و بلندی زیادی تجربه می شود چون وابسته به یک شخص و تصمیمات اوست که این نوسنات را زیاد می کند و در مواقع تشدید کنترل فرد سخت می گردد.