Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسمعیلی

مطلب مورد بحث:

فهرست شرح شغل و شرایط احراز شغل (2)


دانش اطلاعاتی است که از طریق ورودی حسی بدست می آید. مفهوم دانش به آشنایی با اطلاعات واقعی و مفاهیم نظری اشاره دارد.

مهارت، توانایی اعمال دانش در شرایط خاص می باشد. مهارت ها از طریق تمرین، از طریق ترکیبی از ورودی و خروجی حسی توسعه می یابند.

توانمندی، توانایی اجرای مهارت در عمل و به خوبی و با دفعات تکرار بالا و قابلیت انتقال این مهارت به دیگران تعریف می‌شود.