Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


من فکر می کنم اگر منظورمان از شانس خوب احتمال رخداد چیزی باشد که مورد نظر و تمایل است . این احتمال مطابق قانون برنولی منطقا باید در شرایط نرمال برابر با احتمال شکست رویداد یا بد شانسی باشد ولی از آنجاییکه در دنیای واقعی به دلیل تمایل تسلط ما بر شرایط فضای نمونه را با شرطی کردن سعی می کنیم کوچک کنیم احتمال رویداد مورد نظر تغییر می کند و احتمال خوش شانسی بستگی به این دارد که چقدر قادر باشیم تصمیم درست بگیریم و بر شرایط مسلط باشیم تا به این ترتیب فضای نمونه را کوچک کنیم

ذکر یک جمله از ابو سعید ابوالخیر نیز خالی از لطف نیست که می فرماییند :

خلق از آن در رنج است که کار ها را بیش ازموقع طلب می کند  .