Menu
نویسنده مطلب : مانا

مطلب مورد بحث:

سکوت قدرت درونگراها (قدرت سکوت) نوشته سوزان کین


در دنیای ما همه چیز بر مبنای ارتباطات هست…

کسانی موفق میشن که بتونن خوب خودشون پرزنت کنند… نمیگم مهم نیس که چه باشی ولی در مقابل اهمیت و تأثیر نحوه پرزنت کردن خیلی به چشم نمیاد.

متأستفانه من هم مکرراً شاهد بودم که همیشه کارهای سخت به درون گراها واگذار میشه … نمیگم برون گرا ها کار ی نمی کنند اما هر دو گروه هستند که باعث میشن موفقیتی حاصل شه. اما بیشتر اوقات  این برون گرا ها هستند که تشویق میشن:(

کلاً همیشه همه در سازمان به دنبال جذب افراد برون  گراهستند، خیلی برام جالب بود شنیدن این نکته که اصولاً درون گرا ها موفق ترن.  انقدر که این جملات به هم گفته بودن من هم باور کرده بودم و خودم برون گرایی به عنوان یک فاکتور مهم می دیدم.

این کلیپ واقعاً برای من یک تلنگر بود. بسیار ممنونم:)

من واقعاً این دیدم. درون گرا ها خروجی های بهتری دارن اما چون خوب پرزنت نمی کنند خودشونو تیم رو این موفقیت ها دیده نمیشه. در عوض مدیرانی که خیلی برون گراهستند (نه افراد عادی) تنها در حال واکنش نشان دادن و ارائه درخواست و .. به مدیران بالاسری هستند به شذت به اوناه و خواسته هاشون توجه میشه هر چند خروجی خیلی بهتری نارند.

 

متأستفانه در سازمان ما هم اهمیت افراد تنها به برد رسانه ای اونها هست.

البته من ر وسط این طیف درون گرایی و برون گرایی هستم… نه خیلی برون گراو نه درون گرا. هر دو گروه بسیار ارزشمند می دونم. احساس می کنم در جامعه ما درک درستی از درون گرایی برون گرایی وجود نداره…

لطفاً یه نفر د رمورد اون جمله نتایج نشون میده درون گرا ها مدیران بهتری هستند،  یعنی خروجی بهتری دارن بیشتر توضیح بده؟؟

واقعاً مستند هست این مسئله و اثبات شده…؟ من تا به حل چنین چیزی نشنیده بودم. علی رغم اینکه بر این باورم چیزی فراتر از برون گرایی و درون گرایی در موفقیت  مدیران سهیم هست و هر دو گروه می تونن مدیران بسیار موفقی باشند وابسته به فضای کاری، تیم، مدیریت بالاسری و …