Menu
نویسنده مطلب : مهتا مستوفی راد

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


من می دانم که به یکسری رفتارها زود واکنش نشان می دهم، اما تقصیر خودش است نباید کارهایی که من را ناراحت می کند انجام دهد.

(من می دانم به یکسری رفتارها زود واکنش می دهم و باید این مسئله را در خودم حل بکنم بعد واکنش نشان دهم.

 

من می دانم که زیاد مشروب خوردن به من نمی سازد اما آخر هفته ها برای همراهی دیگران کمی می خورم.

 

(من میدانم که زیاد مشروب خوردن به من نمی سازد و به همین دلیل دیگر برای همراهی با دیکران نمی خورم اگر خواستن بخورم در حد ۱ لیوان.)

 

من میدانم که گیر دادن و شکاک بودن در رابطه عاطفی ام درست نبوده، اما به او اعتماد نداشتم و باید حواسم را جمع می کردم.

( من میدانم که گیر دادن و شکاک بودن در رابطه بد است و می خواهم ایم مورد را با خودم و او کاملا حل کنم یا اعتماد می کنم یا نمی کنم و رابطه را تمام می کنم )