- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد امجدی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


نکته دیگه اینکه وقتی فریب، دزدی و فساد در جامعه ای زیاد شود؛پیش فرض ذهنی ما این خواهد شد که همه ی اطرافیان در پی سود بردن به هزینه “زیان دیگران”هستند. بنابر این ناخودآگاه فکر میکنیم هرجا که به دیگری ضرر بزنیم، نهایتا به سود ما منجر خواهد شد.