Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا معاشرتی

مطلب مورد بحث:

باستانی پاریزی - از پاریز تا پاریس


خیلی مهم است که از واژگان زبان پارسی در گویش و نگارش استفاده کنیم ولی برای من همیشه جای یک اما و اگر باقی مانده.

من خودم از طرفداران استفاده از واژگان پارسی هستم اما امروزه در زبان ما بسیاری از واژه‌ها عربی است و بخش دیگری نیز اختلاطی است از زبانهای دیگر.
چه مقدار زمان، انرژی و انسان اهل ادب باید بگذاریم تا با حذف واژگان بیگانه و جایگزین کردن واژگان پارسی به ادبیات سره برسیم؟

اصلا آیا این کار ضرورت دارد؟

آیا جامعه کنونی پذیرای این موضوع است؟

اینها پرسش هایی است که ذهن مرا مشغول کرده