Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


در این خصوص که” بسیاری از شرکت ها مجموعه هستند و نه سیستم چون با هم تعامل ندارند” اگر در تاسیس این شرکت ها از ابتدا بر اساس این اصل که روابط بین اجزا از مهمترین بخش های سیستم محسوب می شود برنامه ریزی شود نتیجه بهتری حاصل می شود
حال موضوعی که در تکمیل بحث های تفکر سیستمی می تواند به آن پرداخته شود می تواند این باشد که چه زیرساخت هایی در یک شرکت با تفکر سیستمی باید تهیه شود تا به مجموعه ای از اجزای جدا از هم تبدیل نشود مثلا بین مدیران اصلی شرکت آیا آن ها باید هر هفته جلسه حضوری با هم داشته باشند یا گزارشات فعالیت های هر بخش باید در فرم های مخصوصی از طریق ایمیل به بخش های دیگر داده شود و یا خیلی راهکارهایی دیگر
چگونه می توان میزان تعامل بین اجزای سیستم را اندازه گیری کرد چه زمانی و با چه معیار های می گوییم “این شرکت تعاملات کافی ندارند پس مجموعه هستند”