Menu
نویسنده مطلب : سعیده امینی

مطلب مورد بحث:

مدیریت و نظارت دائمی بر عزت نفس (هفته‌ی آخر برنامه پنج هفته‌ای)


من از شروع این دوره ۵-۱۰ دقیقه تو هر روزی که فرصت میشد برای رصد افکار کل روزم میذاشتم و حسای خوب و بد خودمو تو طی روز مینوشتم و  سه تا اتفاق خوب روزمو برای شکر گذاری مینوشتم ،خیلی تاثیر خوبی رو ی نحوه ی فکر کردن و شناختم از خودم و عزت نفسم داشت