Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


به نظرم دو کتاب (( ما چگونه ما شدیم )) و (( رضا شاه )) دکتر زیبا کلام مثال خوبی هستند.

در کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر سعی کرده که علت عقب ماندگیمان را بدون پایبند بودن به ایده حزب یا گروهی سیاسی تجزیه و تحلیل کند و به خواننده هم کمک کند که به این سطح برسد

 

در کتاب رضاشاه هم سعیش بر این بوده که با ترسیم شرایط زمانی رضاشاه به دور از تئوری های توطئه به خواننده قدرت تجزیه و تحلیل بدهد تا بتواند اشکالات نظریه معروف را تشخیص دهد و به نظریه ای برسد که با واقعیت تطبیق بیشتری داشته باشد.