Menu
نویسنده مطلب : آزاده خوشبخت

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت ترجمه و مترجمان | الکساندر پوشکین


وقتی که کامنت ها را می خواندم، فهمیدم که چقدر نادانسته ها و کتاب هایی از جهان به زبان مادری ام ترجمه شده است که باید بخوانم.

با خواندن این مطلب به یاد کتاب محمدرضا شعبانعلی # کانکتوگرافی افتادم.

مترجمان نقش مهمی در این ارتباطات دارند و جبر جغرافیایی را در حوزه ی خودشان، از بین می برند. آن ها خطوط ارتباطی را به هم وصل می کنند.