Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


این مدل ها را می بینم :

مدل سیاسی می گوید: آن چیزی که ما به عنوان بزرگتر می گوییم و انجام می دهیم  درست است،   حتی اگر جمع کثیری مخالف باشند چون مصلحت در حال حاضر این چنین حکم می کند.

مدل اجتماعی: مدل بازار شام

مدل اقتصادی: در اکثریت موارد، هر کی به قدرت نزدیکتره ، برنده تره  مگر اینکه از نظر علم و مهارت از برترین ها باشه  و به اندازه ای که فضا اجازه میده فعالیت کنه

مدل فرهنگی: مدلی که می گویند  باید  برگرفته از دین و تاریخچه ایرانی باشه ولی عملا چنین چیزی نمی بینیم

مدل علمی: علم در کنار ثروت بهتر است