Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

ترسیم نمودارهای علت و معلول (1)


درامد+                          هزینه ها +                                               ثروت  –                        رضایت  –

درامد+                           سرمایه گذاری +                                       ثروت +                        رضایت +

درامد+                             پس انداز +                                         ثروت +                         رضایت +

رابطه پس اندار وسرمایه گذاری هم جهت با ثروت هست

رابطه درامد وهزینه هم جهت هست

رابطه هزینه وثروت غیرهم جهت هست(فرض شده که هزینه ها به قدری است که ثروت کم شود)

رابطه ثروت ورضایت همجهت درنظرگرفته شده است.

رابطه ها علت ومعلولی هستند.