Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد- برای سحنرانی در یک جلسه انتخاب شدم. با یک تلفن دو دقیقه ای اطلاع دادند و تاریخ تایید نشده ش رو هم گفتند و گفتند که همین امروز قطعی میشه و تماس می گیریم. اما تماس نگرفتند. و در روزهای بعد هم به تماس خودم پاسخی داده نمی شد. داشتیم به تاریخ ِ احتمالی ِ سخنرانی نزدیک می شدیم و هر روز استرس ناشی از ابهامات و سوالاتم بیشتر می شد.

احساس- استرس، نگرانی، ذهنی مملو از سوال، دلشوره.

تفسیر- این فرد ( شخضی که تماس گرفته بود و مسئول این کار به خصوص بود) آدم بدجنسی ست. می خواد منو خراب کنه. داره بازی می کنه. وظیفه خودش رو به من محول کرده و پاسخگو هم نیست. از اینکه مقامات بالاتر من رو بعنوان سخنران انتخاب کردن ناراحته …. .