Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


از آنجاییکه در محل کارم یک همکار دارم ک می توانم او را مخاطب خود بدانم نه یک شنونده گویی که او اینجاست تا با جان و دل آخرین یافته هایم را در زمینه های مختلف که از متمم یاد گرفته ام را برای او بیان و توضیح دهم لذا به کرات علی رغم اینکه یک متن را دو بار خوانده ام و فکر می کنم که کاملا بلدم وقتی برای او توضیح می دهم که یکی از این مطالب بحت تعلیق ذهنی بود و یا بحث نگاه سیستمی و تعریف مرز و نقطه اهرمی بود متوجه شدم اتفاقا من خیلی از پیام های درس را به خوبی یاد نگرفته ام و یا در حین توضیح به همکارم در خصوص متن اخیرا ارائه شده ازکتاب یوری (کفش هایم کو) مثال های جالبی متوجه و به خاطرم رسید