Menu
نویسنده مطلب : هژیر ضیایی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


سلام

بنظر من مهمترین دلیل شکل گیری مدیر همیشه حاضر در نداشتن تفکر سیستمی در مدیر است اصولا مدیر روابط علت و معلول را بخوبی درک نمی کند و نقش رابین هود را در سازمان برای خود قائل است وجود تک ستاره ها و رابین هودها در سازمان های ایرانی به خوبی مشهود است این افراد غالبا درگیر حل بحران هستند و مدیریبت بحران را برای خود افتخاری می داننند که سیستم بایستی همواره به آن ها توجه ویژه داشته باشد این سازمان ها همواره اسیر مدیران رابین هودی خود هستند و هیچگاه ضعف های اساسی ساختار خود را نمی تواننند شناسایی کنند و برای حل آن فکر کنند.

۲- به دلیل وجود سیستم نتیجه محور همه تلاش ها به طرز مذبوحانه جهت تولید گزارشهای غیر واقعی شکل می گیرد. در سال ۱۳۸۹ در یک سازمان به عنوان مشاور راهبردی مشغول به بررسی شدم مدیر ارشد این سازمان تحقیقاتی حقوق افراد را به ارائه گزارش در بازه های سه ماهه منوط کرده بود و یک سیستم ستاد وظیفه بررسی این گزارشها از لحاظ نگارشی را بر عهده داشت. اتفاق جالبی که افتاده بود این بود که محققین که بعضا در بازه های سه ماهه نتیجه جدیدی را حاصل نکرده بودند به اجبار اسم گزارش های قبلی را تغییر می دادند و گزارش جدید تولید می کردند!! و مدیریت نیز با افتخار امار رو به رشد گزارش ها را اعلام می کد. این نتیجه سیستم نتیجه محور در جایی که نباید شکل بگیرد، است.