Menu
نویسنده مطلب : بابک قوی پنجه

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


مفهومی در حوزه سیستم ها وجود دارد با این مضمون که سیستم ها همواره در حال واپاشی هستند . عامل یا عوامل این واپاشی می تواند در درون سیستم یا بیرون سیستم باشد و یا هر دو هم زمان بر سیستم فشار بیاورند . این فیلم کوتاه البته به نظر من این مفهوم را به روشنی منتقل کرد و البته به نکته لزوم درک یکسان یا هماهنگ اجزا سیستم به جهت برون رفت از خطر در پیش رو نیز اشاره داشت . برای حفظ یک سیستم هم روش های متفاوت براساس کارکرد ها مورد انتظار طراحی شده است . مانند سیستم سلسله مراتبی ، بروکراسی ، مدیریت اقتضایی ،… . تمامی روش ها فعلی راهی برای کنترل و مدیریت ریسک و خطر در پیش رو سیستم ها هستند ولی چیزی به عنوان راه حل یا علاج به معنا واقعی وجود ندارد و فقط امکان افزوده و یا کاستن از طول عمر سیستم ها ( با انتخاب های نادرست ) وجود دارد .