Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

اهمیت شخصیت شناسی در چیست؟


همه انسان ها با داستانی خاص سر و کار دارند که شاید تو از آن خبر نداشته باشی.

این جمله جمله ای اکادمیک نیست اما فکر می کنم در مورد همه آدم ها صدق کند. پس قبل از نشان دادن بازخوردی خشن یا قضاوت بهتر است این را در ذهن در برخورد با همه افراد در نظر داشته باشیم. و به نظرم در مورد همه انسان ها صدق می کند.

اما مثال هایی که در مورد همه صدق نکند شاید فراوان باشد.