Menu
نویسنده مطلب : محمد هاشمی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


به نظر من انتخاب براساس سیستم یک که سیستم شهودی هست تحت تاثیر عواملیست که با سابقه شناخت ژنتیکی ما ارتباط دارد. در مواردی که صورت مسئله و ورودیهای ما تداخل زیادی با این موضوعات دارد احتمال اینکه در این فرایند مورد سو استفاده قرار بگیریم زیاد است.

بعنوان مثال اگر قصد خرید یک خودرو را داشته باشیم ممکن است سیستم شهودی مغز ما را به سمت خودرو زیباتر هدایت کند چرا که شناخت ژنتیکی انسان به زیبایی تمایل دارد. در حالیکه سیستم تحلیلی موارد مهمتر در کارایی خودرو مانند استانداردها، ایمنی، کیفیت و … سازنده را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین این مطلب درست نیست که “با توجه به تحلیل های ناخودآگاه همیشه تصمیم گیری به روش شهودی صحیح است”

بنظر می آید دسته بندی برای انتخاب روش تصمیم گیری به حیطه تسلط و اطلاعات فرد به موضوع مربوط می شود. هرچه اطلاعات و تجربه فرد به جنبه های گوناگون یک موضوع بیشتر باشد تصمیم شهودی منطقی تر به نظر می رسد و بالعکس.

بنابراین ممکن است تصمیم گیری شهودی برای یک موضوع توسط یک فرد درست باشد اما توسط فرد دیگر باید تصمیم گیری در این موضوع بصورت منطقی انجام شود.