Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


به گذشته خودم بر می گردم تصمیمات خودم رو مرور می کنم تا این لحظه که این تمرین رو حل می کنم به خاطر نمی آورم گرفتار تصمیم گیری کوری شده ام ولی باز هم نیاز هست که ذهنم رو شخم بزنم بیشتر بررسی کنم فکر می کنم بسیار کمک کننده هست برام می تواند اثرات مفید وسازنده ای را برای تصمیمات بعدی من داشته باشد در تصمیم های که می گیرم  در ذهنم  سعی کردم از واژهای استفاده کنم که در آن قطعیت وجود ندارد  به نظر می رسد با گذشت زمان همه چی تغییر می کند حتی باورها وارزشها رنگ و شکل دیگری به خود می گیرد