Menu
نویسنده مطلب : علی امین ترابی

مطلب مورد بحث:

در پایان درس مدل ذهنی، باید چه چیزهایی را آموخته باشم؟


از طرفی خوشحالم که این درس به پایان رسید و از طرف دیگر دوست داشتم همچنان روایات و مثالهای بیشتری در این رابطه بخوانم.

در واقع همه ما به نوعی از وجود مدلهای ذهنی آگاهیم و آن را حس میکنیم ولی این درک بدون دسته بندی و نظم مشخصی به صورت تجربی دسته بندی شده و کارایی زیادی ندارد .

از همه دوستان خواهش دارم علاوه بر اینکه راجع به مدل ذهنی خود فکر میکنند ،آن را بهبود می بخشند و تمرین میکنند تا تحلیلهایشان را نسبت به رویداد ها باورها و انسانها با مدلهای ذهنی بهتر بازنگری کنند ،اگر به نمونه خوب و آموزنده ای برخورد کردند که ارزش آموزشی دارد ، در پایان همین در آن را برا ی بقیه نقل کنند تا همه ما میوه شیرین این درس آموزنده را با هم بچینیم و عمق درک و یادگیری برسیم.

ممنون از متممی های  عزیز