Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


به نظرم یکی از نکات مهم، تفاوت اکوسیستم و سیستم است؛ در اکوسیستم وجود سیستم از وجود ما مهمتر هست ولی در سیستم این نگاه وجود دارد که همه دور هم هستیم تا به یک هدف مشخص برسیم.

یکی دیگر از موارد مهم، مفهوم توزیع شدگی و تاخیر و تشخیص سیستمی بودن افراد و سازمان ها با استفاده از این دو پدیده است. این دو نگرش به ما کمک میکند که افق زمانی و نگرش بازتری داشته باشیم در واقع به داشتن نگاه سیستمی ما کمک میکند. توزیع شدگی یعنی کمتر چیزی در جهان اطراف ما هست که در یکجا متمرکز شده باشد. تاخیر یعنی کمتر چیزی در جهان اطراف ما هست که در همان لحظه جواب دهد.