Menu
نویسنده مطلب : پوریا باقری

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


مدت ها

به سفر بزرگی فکر میکنم . و همیشه برنامه ریزی میکردم . اما محقق نمیشد . حتی نزدیک بهش هم نمیشد . چون زمان و منابع ام در اختیار برنامه های دیگه ای بود .

و عملا بدون توجه به منابع برنامه ریزی میکردم .

امروز متوجه میشم با توجه به درگیری هایی که در حال حاضر دارم ، برای آماده شدن برای این سفر باید مثلا هفتگی وقت بزارم و مهارت های لازم ش رو کم کم یاد بگیرم و

منتظر زمان ش باشم که بتونه این سفر محقق بشه .

بودجه ریزی کنم .

حس بهتری به گذشت زمان پیدا کردم ! ….