Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حقگو

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


شاید بهترین جمله ای که بشه در مورد این درس گفت از نلسون ماندلای بزرگ باشه :

می‌دانستم که همان اندازه که زندانی به آزاد شدن نیاز دارد، زندان‌بان هم به آزاد شدن نیاز دارد. انسانی که آزادی را از انسانی دیگر می‌گیرد، خود هم اسیر است. اسیر نفرت. او هم پشت میله‌های پیش داوری و ذهن بسته اسیر است. زندان و زندان‌بان، هر دو اسیرند. ??
منبع : یکی از درسهای متمم