Menu
نویسنده مطلب : یزدان رضوانی فر

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


خبرهای زرد را پیگیری کنیم.
به سخنان طرف مقابل (یا دیگران) بی توجه باشیم.
نسبت به پدیده های طبیعی بی تفاوت باشیم.
خرافه و موهومات را باور کنیم.
همیشه به یک چیز فکر کنیم.
سفر نرویم.
همیشه یک سبک یا یک رنگ  پوشاک انتخاب کنیم.
هیچ وقت یک فعالیت جدید را امتحان نکنیم.
از حل مساله دوری کنیم.
به علت رویدادهای پیرامون فکر نکنیم.
همیشه قابل پیش بینی باشید.
همه چیزهای پیرامون خود را به صورت کاملاعادی بچینید.
همه چیزتان الگو برداری شده باشد.
همیشه سخن باتجربه ها را بپذیرید.
از ابهامات دوری کنید.
کمتر بپرسید.
از تنوع دوری کنید.
وقت خود را برای یادداشت برداری یا ثبت ایده ها تلف نکنید.
عملگرا باشید (رویاپردازی نکنید).
هرگز به شهود (حس ششم) اطمینان نکنید.
متمرکز باشید و خطی فکر کنید.
همیشه دنبال دلیلی باشید که یک ایده را نقض کند.