Menu
نویسنده مطلب : رضا صبوری نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف سبک زندگی چیست؟


پاسخ سوال یک:

به نظرم، کتاب خوانی و داشتن کتابخوانه ایی از جنس مطالبی که در شناخت انسان از زندگی و خودش کمک میکند میتواند نبستا نشان دهنده سبک زندگی افراد باشد با توجه به موضوع ۷۰ ۲۰ ۱۰ که نشان میدهد آدمی ۷۰ درصد همانچیزی میشود که نتیجه تلاش های خودش است بنظرم نشان دهنده سبک زندگی افراد است.

 

پاسخ سوال دو:

به نظرم، در بسیاری از حرفه ها صرف داشتن ابزار حرفه ایی و آخرین تکنولوژی نمیتواند نشان دهنده این باشد که فرد در آن حرفه کاملا حرفه ایی است و طرف داشتن ابزارآلات گران و حرفه ای حتما در آن حرفه مهارت زیادی دارد، عکاسی را در نظر بگیرید که با دوربین ضعیفتری به نسبت عکاسی دیگر در حرفه خود یعنی عکاسی بیشتر غرق شده و سبک زندگی و زیبایی شناسی بهتری را درک کرده است.