Menu
نویسنده مطلب : نفس یعقوبی

مطلب مورد بحث:

رفتار شناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


همه آنچه به عنوان زبان بدن فرد نام گذاری می شود از طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن تا حرکات بدن ، واژگانی که استفاده می کند و میمیک صورت (کشف تیپ شخصیتی حداقل برون و درونگرایی)

اطلاعاتی که از گذشته اش دارم شامل تحصیلات خانواده سن رزومه تحصیلی و شغلی(ارزیابی گذشته)

صحبتها و نگارشش (ارزیابی نظام باورها)

مواردی که برایش مهم است (ارزیابی نظام ارزشها)