Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

برخی از عادتها و اصول و باورهای مرتبط با تسلط کلامی


یک تجربه از اطرافیان: یک نفر از همکاران و روسای من و همینطور یک نفر از فامیلمان این عادت را دارند که بخشی از صحبتشان را با اطرافیان خود به بحث در مورد واژگانی اختصاص می دهند که در همان روز یا روزهای اخیر راجع به آن خوانده اند بنابراین هم صحبتی با ایشان برای من خیلی خیلی جالب بوده و هست. این بزرگان هر دو اهل مطالعه بوده و با تعمق و تامل بر نگارش و واژه پردازی کتاب آنرا مطالعه می کردند به همین دلیل همیشه صحبتهای غنی در مورد ریشه کلمات، ضرب المثل ها و استعاره و … داشتند و دارند.