Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (Money Script)


داشتن پول زیاد منجر به رضایت و خوشبختی نمیشه اما بی پولی میتونه شما رو در معرض بدبختی و درگیر شدن برای تامین نیاز های اولیه انسانی قرار بده.

دانش و مهارت های فردی نقش مهمی در تولید ثروت دارند.

با داشتن پول میشه به افراد بیش تری کمک کرد و شاید بشه دنیای بهتری ساخت.