Menu
نویسنده مطلب : کلینیک تخصصی آب اوان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


موفقیت های از جنس ثروت باتوجه بدرگیر کردن زیادشخص درفیلدتخصصی باتوجه کمتر شخص بسلامتی جسمانی همراه میشود که خیلی اوقات نارضایتی های درونی زیادبرای شخص موفق ایجادمیکند.ضمناتوقعی که دراطرافیان ایجادمیشود فردموفق رادرپروسه
عدم اعلام نیازبه کمک قرار میدهدواین توهم رادر اطرافیان ایجاد میکندکه این شخص حواسش به خودش هست ونیازی به مراقبت و دلسوزی ومحبت ندارد