Menu
نویسنده مطلب : سعید گودرزی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


کتاب انسان خداگونه در بخش هایی خواننده بدون اینکه متوجه بشود به تحلیل برمیدارد البته شخص خودم کتاب انسان خردمند را خواندم تا با فضای ذهنی نویسنده این کتاب اشنا شدم و برای کتاب بعدی تا حدی میدانستم با چه چیزی مواجه میشوم