Menu
نویسنده مطلب : نویدمعین زاده

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


دو سال پیش دولت در راستای حمایت از خودرو سازهای داخلی اقدام به واگذاری خودرو و معرفی به بانک جهت دریافت وام نمود. این طرح با استقبال زیادی بخصوص جوانان روبرو شد. شخصی که خودرو را خریده بود با این فکر که از طریق کار با همین خودرو اقساطش را میدهم وارد این بازی شد. انبارهای شرکت ها خالی شد از طرفی تعداد افرادی که رو به جابجایی مسافر در سطح شهر ها آورده بودن به صورت چشمگیری افزایش یافت. گاهی راننده های تاکسی هم از افزایش خودروهای مسافر کش  کاهش درآمد خود نیز شاکی بودند.

ضمن اینکه به گفته یکی از این راننده ها کم کم درس و دانشگاه رو بیخیال شدم و برای جور کردن اقساط خودرو شبانه روز مشغول به کار شدم.
طبیعی است بعد دو سه سال کار کردن این فرد با هر سطح تحصیلات و تخصص به سختی به فضای کاری یا تخصصی خود بازمیگردد و درنهایت به راننده تاکسی بودن تن می دهد.