Menu
نویسنده مطلب : سیین دخت

مطلب مورد بحث:

تصاویر چند کوه آتشفشان فعال و گدازه های آتشفشانی


چقدر زیبا هستند.من تقریبا با توجه به پیش زمینه ی ذهنیم حس ترس نسبت به آتشفشان داشتم.اما تصویر سوم از آتشفشان بر فراز جزیره هاوایی بسیار زیبا و خیره کننده بود.در واقع پرینت گرفتم و نگهش میدارم چون برام تداعی کننده ی یک مساله ی جالب بود این که با دیدنش به تعبیر شخصی خودم احساس آدم هم می تونه همین تصویر رو تداعی کنه،فوران احساس خوب  می تونه اینقدر ادامه دار و نفوذ کننده در سطوح زیرین زندگی باشه. :)