Menu
نویسنده مطلب : مهساصحراگرد

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


مهرطلبی باعث می شودکه شخص مهرطلب همیشه احساس قربانی بودن کندو درنهایت به خشم ونفرت ز طرف مقابل منجر می شود.

من خودم به عنوان یک شخص مهرطلب که قبلا خیلی مهرطلبی بیشتری داشتم والان متعادلتر شده ولی بازهم جای کار داره. چند قانون برای خودم گذاشتم.اول اینکه قبل از اینکه بخواهم برای کسی کاری انجام دهم یا حتی جواب مثبت به درخواست دیگران بدهم. تمرین سکوت کردم.اینکه به طرف مقابلم میگم بزار فکر کنم. مثلا بعد سه دقیقه یا حتی بیشتر جواب درخواست دیگران را می دهم .و برای اشخاص مهرطلب مهم است که تمرین کنند که مدتی آگاهانه نخواهند به کسی جواب مثبت در هرزمینه ای بدهند. که این تمرین برای خودمن بسیارسخت بود و حتی یه جاهایی از دست در میرفت. بخصوص کسانیکه ؛میخواستم من را آدم خوب زندگی بدانند.قبلا تعارف زیاد می کردم حتی آدمهایی که دوستشان نداشتم.اما الان به کسانیکه دوستشان ندارم تعارف نمیکنم.مگر اینکه واقعا ازآن شی یا هرچیزی که تعارف می کنم گذشته باشم.

بسیاری از دختران وپسران

درروابط،مثلا قرار با پسریادختری  که قراراست شاید روزی با او ازداوج کند بیشتر از توانشان وظرفیتشان،ملاحظه می کنند .ازپوشش لباس و هرچیزی که طبق خواست طرف مقابل باشد تا  خوب جلوه کندو دوست داشته شود.. که این همه هزینه کردن از خودت چه مادی وچه معنوی.. اکثر اوقات بازخوردی که شخص مهرطلب می خواهد نمی گیرد درنتیجه منجر به خشم و انزاجار در روابط می شود.