Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

کسی که با او مذاکره میکنم دیوانه است!


در محل خدمت قبلی ام مدیر واحد با ارتقاء من مخالفت کرد. این در حالی بود که ایشان همواره شایستگیهای بنده را در وظایف محوله در حضور یا عدم حضور خودم می ستودند. نهایتا با اطلاع واثق از مخالف ایشان به دفترشان مراجعه کردم. هر چه قدر با ایشان صحبت کردم دیدم علیرغم تاکید مجدد بر شایستگیهای من دلیل موجهی برای مخالفت خود اعلام نکردند و هر چه گفتند توجیه و بهانه جویی به نظر می رسید. به هرحال به قول شما ایشان را حداقل در این بحث غیرمنطقی دانسته و دلخوریم از او ماندگار و گسترده شد. تا اینکه بعدها متوجه شدم رییس کل سازمان مانع از این ارتقاء شده و از مدیرمان خواسته بود که شخصا با این ارتقاء مخالفت کند و البته دلیلش هم، که تلویحا به یکی دیگر از مدیران گفته بود، این بود که بنده بدون ملاحظه جایگاه سازمانی در یکی دو مورد در جلسه رسمی با نظرات ایشان ابراز مخالفت کرده بودم.