Menu
نویسنده مطلب : رضا دهقان

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


از طریق کف پا های روبات ها نوع آنها قابل تشخیص است.

گروه بتا: نقطه تماس پا با زمین از اشکال مثلثی تبعیت می کنند و تک نکته ای است

گروه آلفا: نقطه تماس پا با زمین از اشکال مربعی شکل تبعیت می کنند و تماس ممتد ایجاد می کنند.

 

برای راحت تر کردن حل مسئله، بصورت ذهنی دسته بندی منظمی بین گروه ها انجام دادم و اجزای سازنده روبات هارو تک به تک مقایسه کردم.