Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


سلام بر متممی های عزیز

یکی از مواردی که عموما مدیران غیر متخصص دچار آن می شوند تصممیم گیری بر اساس احساسات است. و در سازمانها نیز افرادی هستند که با شناخت کامل وضعیت نسبت به بزرگنمایی و کوچکنمایی مسائل اقدام می کنند و با تحریک مدیران بر نظر آنان تاثیر می گذارند و در عمل آنها هستند که سازمان را مدیریت می کنند.

در پاسخ به اینکه آیا این خطا همیشه نامطلوب است باید گفت که خیر اتفاقا در بسیاری از موارد بسیار مطلوب است چون اگر هر اتفاقی بخواهد به اندازه وزنش ما را ناراحت یا خوشحال کند در خصوص سیل اخیر و یا زلزله میزان ناراحتی برای ما قابل تحمل نبود.