Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


این روابط گاهی جنبه همبستگی پیدا میکنند مثلا فرد از شغلش ناراضی است به همین دلیل بی انگیزه است و جذابیتی در شغلش نمی بیند پس کارش دیرتر تمام میشود (مثلا چون تمرکز ندارد) پس دیرتر به خانه میرود، شوقی هم برای سر کار رفتن ندارد پس باز هم دیرتر بیدار میشود. حالا احساس رضایتی که باید از کارش نداشته هیچ، بیشتر از همیشه هم باید کار بکند و تازه زود هم سر کار برود.

میخواهم بگویم بیشتر از اینکه این موارد علت و معلول هم باشند، همبسته اند یا حداکثر همدیگر را در شرایطی تشدید میکنند و ریشه همه این عوارض را باید در جایی دیگر یافت.

شاید نمودار استخوان ماهی بهتر ذهنمان را سوق بدهد به یک دلیل بزرگتر که دلایل کوچکتر را به وجود می آورد و نهایتا همه با هم یه مسئله پیچیده را میسازند