Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


اگر بخوام نظر دوستان رو تکرار نکنم این دو مورد به نظرم می رسد

در ارائه خدمات چون کالای ملموس و فیزیکی و مشخص نیست ارائه قیمت کار بسیار دشواری است
 در فروش به محض اینکه مشتری کالا را خریداری کرد به احتمال زیاد ارتباط خریدار و فروشنده برای اون خرید بخصوص تموم میشه اما در کار خدمات بعد از انجام کار تازه یک مسولیت چندماهه و ارتباط بین خریدار و فروشنده آغاز میشه