Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

مدیریت منابع انسانی و جلسات غیررسمی ارزیابی عملکرد


با سلام به همه دوستان

در ارزیابی عملکرد به صورت رسمی بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل تدوین شده در سازمان جلسات ارزیابی و بازخورد برگزار می گردد. اما نکته بسیار مهم اینست که اگر مدیر / سرپرست دغدغه رشد و توسعه همکار ارزیابی شونده را داشته باشد نمی تواند فقط به جلسات رسمی که ممکن است در دوره های متناوب سه ماهه، شش ماه و یا یکساله برگزار می شود بسنده کند.

به نظر می رسد بهتر است مدیر/سرپرست نقش خود را به عنوان یک مربی و پرورش دهنده دلسوز بپذیرند. در اینصورت لازم است همیشه رفتار و عملکرد همکار را در نظر داشته باشند. در عملکرد همکار مواردی که نیاز به بهبود وجود دارد با همدلی، همفکری و آموزش به او گوشزد کنند و موارد مثبت عملکردی را نیز با تشویق هایی مثل امکان استفاده از دوره آموزشی به هزینه شرکت، استفاده از ساعت کار شناور و مواردی از این دست تقویت نمایند. در اینصورت رفتارهای عملکردی مثبت، تقویت می شود و نقاط قابل بهبود نیز گوشزد می گردند تا در جلسات پایان دوره ارزیابی به صورت رسمی و بر اساس شاخصهای از پیش تدوین شده به بررسی و امتیاز دهی نهایی منجر گردد.