Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا کروبی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل های من :

علمی : زمین گرد است – اگر در و پنجره ی اتاق راببندیم گرما کمتر هدر میرود که این از قوانین فیزیک برگرفته است

اجتماعی : اگر در یک مجادله از حق خود به خوبی دفاع نکنیم حق ما نادیده گرفته و پایمال می شود که در جوامع امروزی به خوبی مشاهده میشود

فرهنگی :باتوجه به فرهنگ ایرانی در وارد شدن به یک جمع سلام نکردن بی ادبی محسوب میشود .

سیاسی : نظام هرکشور (مانند : نظام جمهوری اسلامی ، نظام جمهوری ، نظام سلطنتی ) این یک مدل از نحوه ی کنترل یک کشور است در هرجای دنیاست .

اقتصادی : وام بانکی مدلی برای قرض پول میباشد که در سطح یک سازمان صورت میگیرد – پول مدلی برای راحت تر کردن تبادل کالا است