Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

شخصیت شناسی - کارن هورنای، مهم اما فراموش شده (۱)


متن ذیل که در این درس آمده است:

برخی اوقات، اگر محیط اجتماعی و فرهنگ مردم، ناسالم و مسموم باشد، این فرهنگ، نظام باورهای ناسالم را در فرد فرد افراد آن جامعه شکل می‌دهد و باعث می‌شود که مردم آن جامعه، حداکثر توانمندی‌های خود را تشخیص ندهند و از آنها بهره نگیرند.

این سوال را در ذهن من ایجاد می کند که اگر فرهنگ و محیط اجتماعی ناسالم می تواند باورهای ناسالم را در فرد فرد یک جامعه شکل دهد و افراد جامعه را ناتوان از بهبود اوضاع گرداند پس چه افراد یا سازمان هایی متولی اصلاح همان فرهنگ ناسالم هستند؟ علی الظاهر باید کسانی از خارج از آن جامعه این وظیفه را انجام دهند!! چون افراد یک جامعه با خصوصیات گفته شده در یک سیکل معیوب گرفتار شده اند! ارزش ها و باورهای ناسالم ارتباطی دو سویه با فرهنگ ناسالم دارد.