Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


سوال یک – در سازمانی مثل شهرداری

۱- عدم اموزش نیروهای تازه استخدام که با عث می شود آن ها سال ها طول بکشد تا حرفه ای بشوند باعث ثبات نیروهای قدیمی می شود ولی پایداری را کاهش می دهد

۲-عدم اعطای نقش های کلیدی به نیروهای جدید و اطمینان نیروهای قدیمی از جایگاهشان فارغ ار میزان  مهارت و کا رآیی ثبات دارد

۳- کارهایی از قبیل برگزاری ملاقات عمومی شهردار با مردم و سرکشی شهردار از محیط کار و گوش دادن به نیازهای کارکنان باعث پایداری می شود

سوال ۲- اگر نظر بر حفظ نیروهای قدیمی است می توان با برقراری سیستم آموزشی با کیفیت نیروهای قدیمی را از نظر تحصص و دانش ارتقا داد تا هم ثبات باشد و هم پایداری