Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

انسانهای دشوار در محیط کار و زندگی


دروغگوها و جزیی نگران : همکاری داشتم که هر بار تماس می‌گرفت منتظر بودم تا یک بحران ساخته شده از یک موضوع کوچک را برایم تعریف کند. اغلب در جلسات خلاف آنچه قرار بود صحبت کنیم، تغییر موضع می‌داد و در کسری از ثانیه دلیلی برای تغییر موضع خود اعلام می‌کرد و برای اثبات حرف خود اطلاعات ریز و درشت یک ماجرا را دستکاری می‌کرد.