Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


شماره ۱: نشان از آن دارد که  نقشه راه برای حرکت نیست و هدف مشخص و تعیین شده ای وجود  ندارد و تلاش صورت گرفته در نهایت بی فایده است.

شماره ۲:  فقط یک نفر به انجام کار اشراف دارد و بقیه دنباله  رو هستند و انگیزه در آنها وجود دارد. لازم است در یک کار گروهی اهداف ، نتایج پیش بینی شده و … برای تیم هم تشریح شود.

شماره ۳: تمرکز فرد به یک نقطه خاص است و از تمام جوانب محروم و بی خبر است و چه بسا فرصت های بسیار عالی را می تواند از دست بدهد.

شماره ۴ : حرکت کردن در تاریکی  و نشانه گرفتن چیزی که نمی بینی

شماره ۵ : ظاهرا در کنار هم هستیم ( حضور فیزیکی ) ولی در واقع ذهن ما در گیر مسائل دیگری است ( شنونده موثر نبودن )