Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

سابقه ترجمه در زبان فارسی در گفتگو با نجف دریابندری


به مناسبت این مصاحبه بخشی از کتاب پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران ترجمه نجف دریا بندری رو اینجا برای دوستای متممی مینویسم.

———————————————————————-

آنگاه مرد سخنوری گفت با ما از آزادی سخن بگو:

و او پاسخ داد:

در دروازه ی شهر در کنار آتش و اجاقتان دیده اه ام که خود را بخاک میاندازید و آزادی خود را میپرستید

همچنان که بردگان در برابر فرمانروا خم میشوند و اورا ستایش میکنند با آن که بر دست او کشته میشوند.

آری،در باغ معبد و در سایه برج دیده ام که آزاد ترین کسان در میان شما آزادی خود را مانند یوغی به گردن و مانند دست بندی به دست دارند.

و از دلم خون میریزد. زیرا که شما فقط آنگاه میتوانید آزاد باشید که حتا ارزو کردن آزادی را هم بندی بر دست و پای خود ببینید و هنگامی که دیگر از آزادی همچون هدف و غایت سخن نگویید.

شما آنگاه به رساتی آزادید که گرچه روزهاتان فارغ از نگرانی و شب هاتان عاری از اندوه نباشند،چون این چیزها زندگی را بر شما تنگ کنند، از میان آن ها برهنه و وارسته فراتر بروید.

اما چگونه باید از روزها و شبهای خود فراتر بروید، مگر با شکستن زنجیری که در بامداد هشیاریِ خود برگرد ساعت نیمروز خود بسته اید؟ به راستی، آن چیزی که شما نامش را آزادی گذاشته اید سنگین ترین این زنجیر هاست، اگرچه حلقه های آن در آفتاب بدرخشند و چشم تان را خیره کنند.

—————————————————————————

جیران خلیل جبران _ پیامبر و دیوانه _ مترجم : نجف دریا بندری _ نشر کارنامه _ صفحه۷۷

پی نوشت: پیامبر و دیوانه دو کتاب جدا از همند که نجف دریا بندری هر دو را در کنار هم ترجمه و منتشر کرده است.