- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


انتخاب من در مثال سوزنبان، بدون شک ، نجات جان آن یک نفر کودک حرف شنو است و اگر امکاناتی  داشته باشم که قطار را متوقف کنم یا  لوکوموتیو ران را آگاه کنم این کار را خواهم کرد یا با صدای سوتی آن ۸ بچه شیطوون را آگاه کنم  اما اگر هیچ راهی پیش پای من نباشد ، بدون هیچ تردیدی اجازه میدهم که قطار در مسیر اصلی حرکت کند. آن یک بچه حرف شنو به کدامین گناه باید جانش را از دست بدهد؟ به صرف تعداد زیاد بچه های حرف گوش نکن!

چند ماه پیش اتفاقی مشابه این قضیه در محل کارم پیش آمد البته نه در حد از دست دادن جان!

کارهای چند نفر تغییر پیدا کرد و کارهای شخصی را به من محول کردند. فرد به زعم خودش به دلیل آگاه بودن از این تغییر ، کار را انجام نداده بود و ارائه مدرکی را مستمسک قرار داده بود و وقتی کار به من محول شد با کمال تعجب دیدم که فرد به اصطلاح زرنگ بازی درآورده!

من انجام کار را نپذیرفتم و به فرد قبلی برگرداندم.  فرد نزد مسوول رفت و ماجرا را شرح داد. مسوول پیش من امد و تایید کرد که نحوه انجام کار بصورتی که تو می گویی درست است ولی  چون بقیه هم مثل آن فرد کار را انجام می دهند پس شما باید کار را انجام بدهی.

من که بشدت تعجب کرده بودم گفتم باشه ، اشکالی نداره . حال که همه به این نحو کار را انجام می دهند ، این کار را همون فرد قبلی انجام می دهد و بعد از این من هم مانند سایرین به همین روش کار را انجام خواهم داد.

مسوول  محل صحبت را ترک کرد و من هم کار را به نفر قبلی برگرداندم.

بعد از آن هم ، همان روش درست کار را انجام می دهم ولی دیدم  به صرف زرنگ بازی که بقیه انجام می دهند من باید کار نادرست آنها را هم پاسخگو باشم و انجام بدهم و بدتر از همه اینکه مسوول  از روش غلط اکثریت دفاع می کنه (شاید به دلیل تعداد زیاد آنها.)
شاید خیلی هیجان زده شده باشم ولی من به تمامی دوستانی که با من هم عقیده بودند امتیاز دادم.